Evaluering av Sceneweb

Evalueringsresultatene skal danne grunnlaget for strategiske
veivalg i det videre arbeidet med dokumentasjon, forvaltning
og formidling av arkivmateriale som omhandler nyere
norsk scenekunst.” (s.13)

Høsten 2014 gjennomførte Proba samfunnsanalyse en evaluering av Sceneweb og arbeidet vi gjennomførte i perioden 2008-2013. Evalueringen ble initiert av Norsk Kulturråd. Under gir vi en kort gjennomgang av de viktigste områdene evalueringen dekker.

 

Uten navn

Evalueringen gir en grundig gjennomgang av Scenewebs historie, strategiske valg, måloppnåelse og dagens situasjon. Den gir også et godt bakgrunnsbilde på arkivsituasjonen i scenekunstbransjen.

Sceneweb beskrives som et unikt tiltak med stort potensial, bl.a. fordi det ikke finnes noen tilsvarende databaser for scenekunstmateriale, ei heller nettsider som presenterer materialet slik Sceneweb gjør. Det slås fast at våre valg for databasestruktur (objektorientert og relasjonell) er avgjørende for kvaliteten, samt valget om at den skal være redaksjonell – slik at vi har autoritetskontroll på metadataene som produseres.

 ”Med oppbygning som relasjonsdatabase og med
godt utviklede metadata fremstår databasen som
en god løsning for registrering og tilgjengeliggjøring
for dokumentasjon av scenekunst.”(s9).

Evalueringen understreker også viktigheten av samarbeidet med Nasjonalbiblioteket. Nytten av samarbeidet for begge parter blir grundig beskrevet. Det understrekes imidlertid også viktigheten av at bransjeorganisasjoner tar et ansvar i dette arbeidet. Dette fordi bransjeorganisasjonene har en forankring i, et engasjement for og kjennskap til kunstfeltet som er nødvendig for å lykkes i gjennomføringen av dokumentasjonen av feltet. Dette samsvarer med våre erfaringer fra andre land hvor det er vanlig at bransjeorganisasjoner tar et ansvar for dokumentasjon av eget kunstfelt. Ofte er det landenes teaterinstitutt eller informasjons-/dokumentasjonssentre for scenekunst som tar ansvar for dokumentasjon av scenekunstfeltet.

Andre strategiske valg som trekkes frem som positive
At vi har valgt å dekke hele scenekunstfeltet, både fri scenekunst, private institusjoner, nasjonale og regionale scenekunstinstitusjoner, anses som både en styrke og en svakhet. Styrke fordi dette viser en faglig forståelse for kunstfeltet og en svakhet fordi det vil være et uoppnåelig mål i uoverskuelig fremtid.

Det understrekes også at det anses som positivt at databasen er utviklet i open source teknologi, og at den fremstår som en god løsning for registrering og tilgjengeliggjøring av materialet. Gode beslutninger er tatt hva gjelder lagring av databasen. Det understrekes imidlertid at løsningen er for sårbar i det lange løp og de peker på Nasjonalbiblioteket som et naturlig sted for fremtidig lagring.

Våre valg rundt behandling av fysisk materiale: Siden oppstarten i 2008 har vi innsett at vi ikke har gode lagringsforhold for fysisk materiale. Derfor tok vi avgjørelsen om ikke å påta oss lagring av dette tidlig. Alt skannes og så leveres det tilbake til eier eller hvis eier ønsker det, leveres det til Nasjonalbiblioteket. Sceneweb både er og blir kun et digitalt arkiv.

Tilgjengeliggjøring av innholdet i databasen på sceneweb.no anses også som et viktig strategisk valg. På Scenewebs hjemmeside tilgjengeliggjøres alt som ligger i databasen. Unntaket er skannet materiale hvor vi ikke har samtykke til publisering fra opphavsperson. Materialet ligger imidlertid allikevel i databasen og kan ses på ved henvendelse til redaksjonen i Sceneweb.

Organisering av arbeidet
Som nevnt over understrekes vår nærhet til bransjen som viktig for gjennomføringen av arbeidet.

Erfaringer tilsier videre at det ikke er realistisk å basere Scenewebs videre utvikling på bidrag fra bransjen. Vi har i mange år forsøkt å få andre bransjeorganisasjoner på banen i dette arbeidet, men har bare lykkes en bit på veien. Det aller fleste i vår bransje har sitt fokus på produksjonen de arbeider med akkurat nå. Enten det dreier seg om en fri gruppe eller en stor institusjon ser vi at dette er regelen mer enn unntaket.

Samarbeidet med Nasjonalbiblioteket anses som en milepel i organiseringen av arbeidet. Spesielt understreker evalueringen at dette gir oss tilgang til materiale vi kanskje ikke hadde fått tilgang til uten dette samarbeidet. Det gis videre en god fremstilling av fordelene med samarbeidet for begge parter.

På grunn av beskjeden økonomi har Sceneweb i flere år blitt drevet av en person. Dette fremheves som lite ideelt først og fremst fordi det gjør arbeidet sårbart. Samtidig påvirkes fremdriften av denne underbemanningen.

Evalueringen understreker flere steder at Sceneweb også bør forankres i en arkivinstitusjon. Både pga kompetanse, gjennomførbarhet, legitimitet, økonomi og sikkerhet omkring lagring av databasen.

Brukerevaluering av nettsiden
I ca en måned høsten 2014 ble det satt opp en brukerundersøkelse på sceneweb.no. Her er en kort sammenfatning av resultatene fra denne:

  • 95% hadde besøkt sidene før.
  • 91% har utdannelse på universitetsnivå.
  • 58% jobber i scenekunstfeltet (yrkesgrupper som kunstnere, frilansskribenter og designer holdt utenfor).
  • 90% har jobbrelaterte formål med besøket.
  • 3 av 4 opplever det lett å finne informasjon og at det de finner er relevant.
  • 54% opplever kvaliteten på informasjonen god.
  • 44% mener mengden informasjon er god, 21% mener den er dårlig.
Uten navn
Brukerevaluering av databasens innhold. Side 31 i evalueringsrapporten,

 

Innhold og økonomi

«Teaterhistorisk kan Sceneweb bli uvurderlig,
men det krever økonomisk satsning.”(s.32)

I evalueringen hevdes det at Sceneweb ikke anses som et egnet forskningsverktøy. Det hevdes at dette først og fremst er p.g.a. at mengden innhold er for liten. Når innholdet er rikere vil dette være et godt utgangspunkt for forskning, står det videre. – Og mengde innhold har sammenheng med økonomien.

Den finansielle situasjonen har vært prekær siden Sceneweb opphørte som prosjekt og ble et fast tiltak i Danse- og teatersentrum. Evalueringen understreker dette og at det viser seg vanskelig for små virksomheter utenfor arkivinstitusjonene å få tilstrekkelige ressurser (I perioden 2007-2014 har vi søkt om tilsammen 20 mill. Vi har fått 3 mill). Den finansielle situasjonen Sceneweb har i dag er ikke forenlig med utvikling i ønsket retning. Det er behov for en langsiktig løsning og evalueringen konkluderer med:

”For å sikre dokumentasjon av scenekunstfeltet er det
viktig at myndighetene bevilger tilstrekkelige midler.”(s.12)

Ressursmangelen har ført til at mye materiale per i dag ikke er registrert i databasen. Vi har en stor backlog av digitalisert materiale og repertoaroversikter. Vi har heller ikke hatt midler til teknisk og designmessig videreutvikling.

Hva skal Sceneweb være?
I følge evalueringen råder det en viss forvirring blant brukerne om hva Sceneweb skal være: et arkiv eller et nyhets-/markedsføringssted. Ja takk, begge deler!, svarer vi da.

Siden oppstarten har vi arbeidet parallelt med arkivet og kalenderen (som vi har viet litt plass til på forsiden på sceneweb.no). Vi ønsker å tilby en nasjonal scenekunstkalender og gjerne en mobilapp tilpasset denne, men har per d.d. ikke klart å skaffe midler til dette arbeidet. Per i dag er kalenderen på sceneweb.no først og fremst å regne som en premierekalender. Teknisk funksjonaliteten for å lage en fullstendig kalender er imidlertid på plass, men det kreves midler til å registrere og/eller importere spillelister.

Evalueringen stiller seg også tvilende til om det er hensiktsmessig å videreføre målet om å dekke all profesjonell scenekunst. Dette fordi det ikke sammenfaller med økonomien i tiltaket.

Vi mener imidlertid at målsettingen om å dekke hele feltet, og å dekke det historiske og aktiviteten i dag skal videreføres. Uten disse perspektivene vil databasen ikke kunne gi et fullstendig bilde av kunstnerskap, ei heller av organisasjonenes mange forskjellige samarbeidsprosjekter.

Sceneweb vil fortsatt ha som formål å;
dokumentere, ordne, bevare og formidle
materiale om all profesjonell norsk scenekunst,
både feltets bransje i dag og dets historie.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s